Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" của V.l.LêNin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Lê Ngọc Tuyến TS., Hà Đức Long TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2017
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương