Trích dẫn APA

(2019). Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội X, XI, XII). Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ đổi Mới (Đại Hội X, XI, XII). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2019.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đại Hội Đảng Thời Kỳ đổi Mới (Đại Hội X, XI, XII). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.