Gửi nội dung này: Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin: