Vấn đề triết học trong tác phẩm của C. Mác - Ph. Ăngghen, V.I. Lênin: Sách tham khảo

Sách đưa ra một số chỉ dẫn về phương pháp phân tích các tác phẩm kinh điển của triết học Mác-Lênin; đi sâu phân tích và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!