Trích dẫn APA

Hà, T. H. V. (2020). Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc: Sách chuyên khảo. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Hà, Thị Hồng Vân. Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2020.

Trích dẫn MLA

Hà, Thị Hồng Vân. Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa ở Trung Quốc Từ Sau Đại Hội XVIII Đảng Cộng Sản Trung Quốc: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.