Trích dẫn APA

(2021). Tài liệu hỏi - đáp về văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng: Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân). Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

Chicago Style Citation

Tài Liệu Hỏi - đáp Về Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của đảng: Dùng Cho đoàn Viên, Hội Viên Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Và Tuyên Truyền Trong Nhân Dân). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021.

Trích dẫn MLA

Tài Liệu Hỏi - đáp Về Văn Kiện Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ XIII Của đảng: Dùng Cho đoàn Viên, Hội Viên Các Tổ Chức Chính Trị - Xã Hội Và Tuyên Truyền Trong Nhân Dân). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2021.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.