Trích dẫn APA

Nguyễn, T. C., An Miêu, Phùng, Đ. K., Tôn, T. P., & Trần, K. (2004). Lý luận công đoàn trong thời kỳ chuyển sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đại cương và bình luận: Tài liệu tham khảo. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Tiến Chiêm, An Miêu, Đồng Khánh Phùng, Trung Phạm Tôn, and Ký Trần. Lý Luận Công đoàn Trong Thời Kỳ Chuyển Sang Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đại Cương Và Bình Luận: Tài Liệu Tham Khảo. Hà Nội: Lao động, 2004.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Tiến Chiêm, et al. Lý Luận Công đoàn Trong Thời Kỳ Chuyển Sang Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đại Cương Và Bình Luận: Tài Liệu Tham Khảo. Hà Nội: Lao động, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.