Trích dẫn APA

(2004). Văn kiện đảng toàn tập: Tập 36\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đảng Toàn Tập: Tập 36\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đảng Toàn Tập: Tập 36\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.