Bàn về tính hiệu quả: Trên cơ sở những tư tưởng của Lão Tử về chiến tranh, quyền lực và lời nói\

Sách nghiên cứu, phân tích sự tinh tế của quan niệm Trung Hoa về tính hiệu quả, từ đó đối sánh với quan niệm về tính hiệu quả trong tư tưởng phương Tây

Lưu vào:
Tác giả chính: Jullien Francois
Đồng tác giả: Hoàng, Ngọc Hiến (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách nghiên cứu, phân tích sự tinh tế của quan niệm Trung Hoa về tính hiệu quả, từ đó đối sánh với quan niệm về tính hiệu quả trong tư tưởng phương Tây
Mô tả vật lý:268tr.