Principles of money, baking, and financial markets\

Đây là giáo trình khóa học "tiền và hoạt động ngân hàng". Gồm 2 vấn đề: 1. các cơ quan tài chính, thị trường và hoạt động ngân hàng trung ương; phân tích môi giới tài chính và nghệ thuật hoạt động ngân hàng trung ương; vai trò của đồng trong nền kinh tế, tỷ lệ lãi suất. 2. lý thuyết và chí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lawrence S. Ritter
Đồng tác giả: William L. Silber
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Basic Books, 1993
Phiên bản:xb.lần thứ 8
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương