Trích dẫn APA

(2005). Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Tham Luận Tại Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VI\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Tham Luận Tại Đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ VI\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.