Trích dẫn APA

Đặng, B. L. (2005). Quản lý nhà nước về giáo dục - Lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Đặng, Bá Lãm. Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục - Lý Luận Và Thực Tiễn. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Đặng, Bá Lãm. Quản Lý Nhà Nước Về Giáo Dục - Lý Luận Và Thực Tiễn. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.