Quản lý nhà nước về giáo dục - Lý luận và thực tiễn

Sách trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận trong quá trình nghiên cứu vấn đề đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục ở nước ta, từ cấp Trung ương đến địa phương; các mô hình quản lý giáo dục, sự phân cấp quản lý giáo dục, vai trò xã hội hoá giáo dục của một số nước trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Bá Lãm (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!