Văn kiện đảng toàn tập\ Tập 39 (1978)

Tập sách giới thiệu những văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng, phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1978...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương