Trích dẫn APA

(2005). Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX)\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đại Hội Đảng Thời Kỳ đổi Mới (Đại Hội VI, VII, VIII, IX)\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đại Hội Đảng Thời Kỳ đổi Mới (Đại Hội VI, VII, VIII, IX)\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.