Poland: The path to a Market Economy

Những kinh nghiệm và những đặc trưng nổi bật của sự biến chuyển nền kinh tế Ba lan sang nền kinh tế thị trường trong vòng 4-5 năm, và sự hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của nó đối với xã hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: IMF., 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Những kinh nghiệm và những đặc trưng nổi bật của sự biến chuyển nền kinh tế Ba lan sang nền kinh tế thị trường trong vòng 4-5 năm, và sự hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của nó đối với xã hội
Mô tả vật lý:117tr.