New perspectives on American politics\

Tài liệu gồm 17 tham luận của các nhà khoa học phân tích các mô hình lịch sử lớn của nền chính trị Mỹ, sự phát triển của những thập kỷ gần đây và đầu những năm 1990

Lưu vào:
Tác giả chính: Lawrence C.Dodd
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Congressional Quaterly, 1994
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương