Government statement on the draft state budget for 1994-1995 to the house of the people's representatives

Tổng kết tình hình và sự phát triển kinh tế 25 năm của Inđônêxia và những thách thức mới, dự thảo ngân sách nhà nước năm 1994-95 về công nghiệp, phát triển nông thôn, giáo dục, y tế

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Jakarta, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!