Trích dẫn APA

(2005). Tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Tìm Hiểu Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Tìm Hiểu Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.