Gửi nội dung này: Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 35 (1974)?\