Trích dẫn APA

(2005). Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới đại hội VI, VII, VIII, IX: Về phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đảng Thời Kỳ đổi Mới đại Hội VI, VII, VIII, IX: Về Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đảng Thời Kỳ đổi Mới đại Hội VI, VII, VIII, IX: Về Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.