Văn kiện đảng thời kỳ đổi mới đại hội VI, VII, VIII, IX: Về phát triển kinh tế - xã hội

Sách tập những đoạn trích các văn kiện của các Hội nghị trung ương từ Đại hội VI đến Đại hội IX về đổi mới phát triển kinh tế xã hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương