Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam: Tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương. tập 2

Sách cung cấp có hệ thống các văn bản pháp luật đang có hiệu lực được ban hành đến tháng 12/2004 về tổ, chức hoạt động của chính quyền địa phương trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!