Trích dẫn APA

(2004). Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Tài liệu hoạc tập\. Hà Nội: Lý luận chính trị.

Chicago Style Citation

Một Số Ngành Luật Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam: Tài Liệu Hoạc Tập\. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004.

Trích dẫn MLA

Một Số Ngành Luật Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam: Tài Liệu Hoạc Tập\. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.