Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Tài liệu hoạc tập\ tập 2

Sách giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về sự hình thành, phát triển, những đặc điểm và nội dung của mỗi ngành luật dựa trên nền tảng lý luận hiện đại về hệ thống pháp luật và những quan điểm của đảng và nhà nước Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương