Trích dẫn APA

Michalet Charles - Albert, & Trương, Q. Đ. (2005). Suy nghĩ về toàn cầu hoá: Khảo luận ngắn dành cho những ai còn do dự trong việc ủng hộ hay phản đối toàn cầu hoá\. Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng.

Chicago Style Citation

Michalet Charles - Albert, and Quang Đệ Trương. Suy Nghĩ Về Toàn Cầu Hoá: Khảo Luận Ngắn Dành Cho Những Ai Còn Do Dự Trong Việc ủng Hộ Hay Phản đối Toàn Cầu Hoá\. Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2005.

Trích dẫn MLA

Michalet Charles - Albert, and Quang Đệ Trương. Suy Nghĩ Về Toàn Cầu Hoá: Khảo Luận Ngắn Dành Cho Những Ai Còn Do Dự Trong Việc ủng Hộ Hay Phản đối Toàn Cầu Hoá\. Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.