Trích dẫn APA

An, N. H. (2005). 110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lê Nin. Hà Nội: Lý luận chính trị.

Chicago Style Citation

An, Như Hải. 110 Câu Hỏi Và Bài Tập Kinh Tế Chính Trị Mác - Lê Nin. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005.

Trích dẫn MLA

An, Như Hải. 110 Câu Hỏi Và Bài Tập Kinh Tế Chính Trị Mác - Lê Nin. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.