Lịch sử Lào hiện đại\ tập 2

Sách trình bày lịch sử cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân các bộ tộc Lào

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hùng Phi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!