Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ 1986 đến nay\

Sách phân tích tác động của tình hình thế giới và trong nước tới công cuộc đổi mới; những đặc điểm chủ yếu của đổi mới ở VN; vai trò của lý luận và tư duy lý luận đối với công cuộc đổi mới; bình luận về tư duy lý luận của đảng về chủ nghĩa xã hội và xây dựng CNXH ở VN thời kỳ trước đổi mới; làm rõ đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Tòng (chủ biên)
Tác giả tập thể: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng tác giả: Hoàng, Chí Bảo (chủ biên), Tô, Huy Rứa (chủ biên), Trần, Khắc Việt (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phân tích tác động của tình hình thế giới và trong nước tới công cuộc đổi mới; những đặc điểm chủ yếu của đổi mới ở VN; vai trò của lý luận và tư duy lý luận đối với công cuộc đổi mới; bình luận về tư duy lý luận của đảng về chủ nghĩa xã hội và xây dựng CNXH ở VN thời kỳ trước đổi mới; làm rõ đổi mới tư duy lý luận của đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đánh giá tổng quát ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm của quá trình đổi mới tư duy lý luận của đảng từ 1986 đến nay; đề xuất những giải pháp và phương hướng nhằm phát triển, hoàn thiện lý luận trong giai đoạn hiện nay
Mô tả vật lý:524tr.