Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 41

Văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1980, với 74 tài liệu gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, thư của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Văn kiện phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1980, với 74 tài liệu gồm các nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, thư của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư
Mô tả vật lý:615tr.