Trích dẫn APA

(2005). Văn kiện Đảng toàn tập. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.