Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 43

Văn kiện với 78 tài liệu bao gồm các báo cáo, nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo của Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư phản ánh hoạt động lãnh đạo của đảng trong năm 1982 với sự kiện quan trọng nhất của năm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương