Các tập quán quốc tế về L/C: song ngữ Anh - Việt\

Sách song ngữ Việt - Anh, giới thiệu Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP-500); tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ; và Phụ trương UCP-500 về việc xuất trình chứng từ điện tử (eUCP 1.0)...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Phòng thương mại quốc tế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động - xã hội, 2005
Phiên bản:Tái bản
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!