Văn kiện đảng toàn tập\ Tập 46

Văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong năm 1985, gồm 53 tài liệu, trong đó cí văn kiện Hội nghị lần thứ tám, thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng (khoá V), các nghị quyết m chỉ thị, quyết định, thông tri của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương