Reseach in public administration (Nghiên cứu về hành chính công): Reflections on theory and pratice

Cung cấp quan điểm tổng quát về những vấn đề lớn và những tranh cãi liên quan tới việc tiến hành nghiên cứu hành chính công nhằm phát triển các cách thức, chuẩn mực thích hợp và khoa học luận cho việc nghiên cứu. Cũng bàn đến các vấn đề về chất lượng và cách thức viết luận án, bài viết trrên tạp chí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Thousand Oaks: SAGE publications, 1994
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương