Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ: Kỷ yếu từ khóa I đến khóa XI (1946-2006)

Sách tập hợp tư liệu và các văn kiện lịch sử về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ từ năm 1946 đến năm 2006: danh sách ĐBQH từ khoá I đến khoá XI; giới thiệu hoạt động của các đại biểu QH của tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tập hợp tư liệu và các văn kiện lịch sử về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ từ năm 1946 đến năm 2006: danh sách ĐBQH từ khoá I đến khoá XI; giới thiệu hoạt động của các đại biểu QH của tỉnh tại các kỳ họp Quốc hội...
Mô tả vật lý:551tr.