Trích dẫn APA

(2006). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ X. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.