Mỹ học Mác Lê nin

Gồm định nghĩa về Mỹ học, các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, các khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Huy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Gồm định nghĩa về Mỹ học, các quan hệ thẩm mỹ của con người với hiện thực, các khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ
Mô tả vật lý:467tr.