Phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Về sự tác động của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đến việc phát triển kinh tế, xã hội; thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh này; Quan điểm, định hướng và giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế thị trường tại VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Về sự tác động của toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế đến việc phát triển kinh tế, xã hội; thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh này; Quan điểm, định hướng và giải pháp đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế thị trường tại VN
Mô tả vật lý:375tr.