Giáo trình triết học Mác - Lê Nin

Về những vấn đề liên quan đến triết học: vai trò trong đời sống xã hội, khái lược lịch sử, chủ nghĩa duy vật biện chứng, triết học Mác-Lênin, nhà nước pháp quyền...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!