Bộ luật lao động và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động (Năm 2002, năm 2006 và năm 2007)

Giới thiệu Bộ luật lao động và các điều sửa đổi bổ sung trong Hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, quản lý nhà nước, thanh tra...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!