Khinh - Trọng, một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học\

Sách là một tập hợp những bài viết thể hiện quá trình tìm kiếm con đường kiến tạo một lý thuyết mới, một chủ thuyết mới, quan điểm lý thuyết khinh - trọng

Lưu vào:
Tác giả chính: Tô, Duy Hợp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thế giới, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách là một tập hợp những bài viết thể hiện quá trình tìm kiếm con đường kiến tạo một lý thuyết mới, một chủ thuyết mới, quan điểm lý thuyết khinh - trọng
Mô tả vật lý:768tr.