Gửi nội dung này: Khinh - Trọng, một quan điểm lý thuyết trong nghiên cứu triết học và xã hội học\