Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sách hệ thống các quy định pháp luật của chính phủ điều chỉnh những nội dung cụ thể trong công rác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!