Trích dẫn APA

(1997). Global economic prospects and the developing countries: Triển vọng kinh tế toàn cầu và các nước đang phát triển. Washington, D.C.: the world bank.

Chicago Style Citation

Global Economic Prospects and the Developing Countries: Triển Vọng Kinh Tế Toàn Cầu Và Các Nước đang Phát Triển. Washington, D.C.: the world bank, 1997.

Trích dẫn MLA

Global Economic Prospects and the Developing Countries: Triển Vọng Kinh Tế Toàn Cầu Và Các Nước đang Phát Triển. Washington, D.C.: the world bank, 1997.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.