Trích dẫn APA

(2009). Cương lĩnh và chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Cương Lĩnh Và Chiến Lược Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Từ Năm 1930 đến Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Cương Lĩnh Và Chiến Lược Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Từ Năm 1930 đến Nay. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.