Trích dẫn APA

(2009). Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Tiếp Tục Hoàn Thiện Chế độ, Chính Sách đối Với Cán Bộ, Công Chức Cơ Sở. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Tiếp Tục Hoàn Thiện Chế độ, Chính Sách đối Với Cán Bộ, Công Chức Cơ Sở. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.