Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở

Trình bày một số vấn đề lý luận về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở; thực trạng công tác này và các giải pháp hoàn thiện

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Trình bày một số vấn đề lý luận về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở; thực trạng công tác này và các giải pháp hoàn thiện
Mô tả vật lý:182tr.