Trích dẫn APA

(2009). Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Trong Thời Kỳ đổi Mới. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Về Phát Triển Kinh Tế Trong Thời Kỳ đổi Mới. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.