Trích dẫn APA

Hoàng, C. B. (2010). Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin: Sách chuyên khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Hoàng, Chí Bảo. Bản Chất Khoa Học Và Cách Mạng Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Trích dẫn MLA

Hoàng, Chí Bảo. Bản Chất Khoa Học Và Cách Mạng Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin: Sách Chuyên Khảo. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.